Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Wypełniacze i pigmenty

Wypełniacze i pigmenty

Wypełniacze

Własności fizyczne i obróbka żywic i zapraw są określane przez rodzaj, własności i wielkość uziarnienia wypełniaczy. Wszystkie receptury i zalecenia mieszania różnych systemów powlekania zostały odpowiednio opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń firmy Silikal. Wypełniacze zalecane przez Silikal jako gotowa mieszanina lub pojedyncza frakcja, zostały sprawdzone pod kątem przydatności i ich zastosowanie pozostawiono w gestii użytkownika. Jeżeli są stosowane dostępne w handlu produkty innych dostawców, należy je sprawdzić pod kątem przydatności i muszą zostać dopuszczone przez firmę Silikal. Nie dotyczy to tylko własności pojedynczego wypełniacza, ale także całej receptury mieszaniny włącznie ze spoiwem. Zasadniczo wypełniacze składają się z mineralnych skał w postaci piasku, żwirku lub mączki. Kwarc w każdej formie jest idealnym wypełniaczem, gdyż nie tylko wnosi wysoką wytrzymałość, ale także
odporność chemiczną i neutralność kolorystyczną. Wadą są zwiększone środki bezpieczeństwa mające zapobiegać powstawaniu pyłów. Kalcyt, kreda lub baryt są interesujące tylko pod postacią mąki, gdyż ich duże ziarna pod obciążeniem bardzo łatwo ulegają zniszczeniu. Także zewnętrzna forma wypełniacza ma zauważalne znaczenie na rozprowadzanie masy żywicznej. Systemy samorozlewne muszą zawsze zawierać pewną ilość wypełniacza w formie mączki, jak i stopniowaną krzywą przesiewu różnych, formowanych na okrągło piasków o najróżniejszej wielkości ziarna. W przeciwieństwie do tego powłoki wygładzane kielnią nie mogą zawierać mączki, gdyż w przeciwnym razie masa bardzo szybko przylegnie do narzędzia. Grys jako gruboziarnisty materiał wymaga więcej spoiwa niż ziarno kuliste i nie można go też łatwo wygładzić, gdyż przy wygładzaniu powierzchnia stale się rozdziera.
Natomiast grys zwiększa antypoślizgowość, gdy jest stosowany jako posypka. Wypełniacze muszą być suszone ogniowo, gdyż wilgoć zmniejsza przyczepność cząsteczek, prowadzi do szybkiej tiksotropowości masy (złe rozprowadzanie) i wzmaga tworzenie się białych plam. Piaski zasypowe, obojętnie czy o okrągłym ziarnie, czy też jako grys, muszą być odpylone, tzn. podział wielkości ziarna musi być bardzo dokładnie dobrany, gdyż drobniejsze cząsteczki działają jak warstwa osłabiająca dzieląca do następnej warstwy powłoki. Przy zasypywaniu obowiązują pewne granice w dolnych wielkościach ziarna. Frakcja 0,7 – 1,2 mm jest w każdym przypadku preferowana. Przy spoiwach wykazujących wysoką reaktywność, np. SILIKAL® Żywica RU 727, dopuszczalne jest jeszcze uziarnienie 0,3 – 0,8 mm. 
Jeżeli stopień wypełnienia zostanie przekroczony lub krzywa przesiewu nie zostanie zachowana, wystąpią zakłócenia w utwardzaniu. To samo dotyczy też wypełniaczy traktowanych powierzchniowo (np. hydrofobizacja).

Farbowane piaski kwarcowe

Farbowane piaski kwarcowe innych producentów należy w szczególności sprawdzić pod kątem odporności na MMA (metakrylan metylu) i wodę. Ponadto należy zapewnić, aby np. piaski epoksydowane nie zawierały takich utwardzaczy aminowych, które ze swojej strony spowodują zakłócenia w utwardzaniu przy zastosowaniu żywic metakrylowych Silikal. To samo dotyczy spoiw na bazie emulsji wodnej. W takim wypadku należy ewentualnie skorzystać z materiałów innego dostawcy. Inne powłoki spoiwa, takie jak szkło wodne, zawiesina lub polimery rozpuszczalne w żadnym wypadku nie mogą być stosowane. Piaski barwne z firmy Silikal (wypełniacz SILIKAL® Wypełniacz FS lub CQ) są wystarczająco sprawdzone i odpowiednie.

Barwne płatki – chips

Barwne płatki również w zależności od stosowanego spoiwa mogą powodować zakłócenia w utwardzaniu. Także tutaj nie wolno stosować zakłócających pigmentów (sadza) lub zawiesinowych spoiw. Dlatego też zalecamy wyłącznie sprawdzone płatki barwne firmy Silikal. (patrz odrębnie dostępna broszura „pomysły kolorystyczne“)

Pigmenty

Przy farbowaniu w rachubę wchodzą przeważnie pigmenty anorganiczne (proszki barwne). Są one mieszane razem z wypełniaczami w żywicy. Należy zwrócić uwagę aby zawiesina nie zawierała grudek. Dotyczy to w szczególności mieszanin, nie zawierających piasku jako grubego ziarna, np. przy warstwach lakieru barwnego. Potrzebna ilość jest zależna od rodzaju pigmentu i od docelowej grubości warstwy. Przy warstwach powyżej 2 mm wystarcza 2 – 5 %. Natomiast co najmniej 10 % pigmentu potrzebne jest przy lakierowaniu cienkiej warstwy 0,5 mm. Także w zakresie pigmentów obowiązuje całkowite wysuszenie tego dodatku.
Proszki pigmentowe Silikal są sprawdzone i są dostępne w wielu standardowych kolorach RAL. (patrz odrębnie dostępna broszura „pomysły kolorystyczne“) Sadza jako czarny pigment nie nadaje się, gdyż prowadzi do zaburzeń w utwardzaniu. Dotyczy to również odcieni szarości, które oprócz dwutlenku tytanu jako białego pigmentu zawierają również pigment czarny.
Odradzamy stosowanie nie sprawdzonych proszków pigmentowych, gdyż mogą one prowadzić do niezgodności z żywicami Silikal, np. zakłócenia utwardzania lub nierównomierne rozprowadzenie.