Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Podłoże

Podłoże

Warunkiem długotrwałości posadzek (powłok i wylewek itp.) i dobrego związania z podłożem jest jego sprawdzenie, ocena i przygotowanie. Najczęstszymi przyczynami wadliwego wykonania, braków i zastrzeżeń to nieprzestrzeganie niniejszych warunków. Zgodnie z wytycznymi i kartami pracy A80 AGI, Wspólnoty Pracy Budów Przemysłowych e.V., Ebertplatz 1, 50668 KOLONIA, JAK I KH0 – KH6 BEB, Federalny Związek jastrychów i Powłok e.V., Industriestraße 19, 53842 Troisdorf, przy wszelkiej obróbce podłoże musi być twarde, nie może zawierać luźnych elementów i zanieczyszczeń, jak i kurzu i oleju. Poza tym podłoże nie może nosić śladów dodatkowej obróbki środkami ochrony powierzchni lub zawierać jakichkolwiek dodatków lub domieszek chemicznych mających negatywny wpływ na proces wiązania lub utwardzania nanoszonej żywicy reaktywnej. Zgodnie z VOB zleceniobiorca jest zobowiązany do sprawdzenia podłoża pod kątem jego przydatności do naniesienia wskazanej powłoki. W przypadku wątpliwości co do przewidzianego rodzaju wykonania jest on zobowiązany do ich bezzwłocznego zgłoszenia zleceniodawcy w formie pisemnej, jeżeli nie są one zgodne z zaleceniami co do właściwego podłoża.

Sprawdzanie podłoża

Wilgotność

Jastrychy cementowe i powierzchnie betonowe po ułożeniu nadają się do powlekania dopiero, gdy wykażą wilgotność w wys. ok. 4,5 %. Z reguły nie jest to wcześniej niż przed 28 dniem od wylania. Ograniczenia w zakresie możliwej do osiągnięcia wilgotności mogą być konieczne w określonych warunkach klimatycznych (np. uwarunkowania subtropikalne lub tropikalne). Poza tym podłoże musi być wystarczająco uszczelnione przed wodami gruntowymi i wzbierająca wilgotnością (wilgotność podłoża podnoszona kapilarnie) np. za pomocą filtrującej warstwy żwirowej i blokady poziomej (Folia). Beton uszczelniający i jastrych uszczelniający nie stanowią ochrony przed przemoknięciem, gdyż są przepuszczalne dla pary wodnej. Pomiary wilgotności mogą być prowadzone w formie próby suchości, przy pomocy urządzenia CM i odpowiednich elektronicznych mierników. Urządzenie CM oferuje przy tym jednak najbardziej niezawodne wartości. Zwiększająca się wilgotność może zostać sprawdzona poprzez przyklejenie na powierzchni ok. 1 m2 szczelnej folii polietylenowej. Jeżeli powierzchnia pod folią przebarwi się w ciągu 24 godzin i stanie się ciemna wskutek tworzenia się kondensatu, to należy się liczyć z zwiększającą się wilgotnością. Zabezpieczenie przed wilgocią zapewniają również specjalne grunty, takie jak np. SILIKAL® Porfil RE 40.

Wytrzymałość

Podłoże musi wykazywać wystarczającą wytrzymałość, gdyż powłoki i posadzki mimo własnej dużej wytrzymałości, ale ze względu na niewielką grubość warstwy nie zdołają przejąć funkcji rozłożenia ciężaru. Wytrzymałość betonu i jastrychów na ściskanie można określić przy pomocy młotka Schmidt’a. Twardość powierzchni może zostać sprawdzona poprzez zarysowanie stalowym gwoździem lub poprzez próbę odrywania. Wytrzymałość na ściskanie dla podłóg przemysłowych powinna wynosić co najmniej 25 N/mm2, odporność na odrywanie co najmniej 1,5 N/mm2.

Próba przyczepności

Zasadniczo przed rozpoczęciem prac na oczyszczonych powierzchniach należy w różnych miejscach przeprowadzić wystarczającą ilość prób przyczepności. W tym celu sprawdziły się urządzenia do sprawdzania przylegania/ przyczepności (np. Schenk-Trebel, Herion). Jako klej do stempla próbnego zalecamy klej SILIKAL® RI/21. Jeżeli nie macie do dyspozycji odpowiedniego urządzenia, zaleca się co najmniej przeprowadzenie testu błyskawicznego. Przeprowadzany jest on przy pomocy żywicy SILIKAL® R 51, która zostaje wymieszana z proszkiem utwardzacza. Z połowy żywicy wykonuje się cienką warstwę gruntową. Z reszty żywicy z dodatkiem piasku (0,7 – 1,2 mm) wytwarza się jeszcze płynną zaprawę, która zostaje obficie naniesiona na połowę zagruntowanej powierzchni w warstwie o grubości ok. 3 mm. Po stwardnieniu próbki są ręcznie odbijane młotkiem i dłutem. Powierzchnia podłoża musi na całej powierzchni przylegać do warstwy żywicy reaktywnej i wykazywać pęknięcie ziarna w górnej strefie podłoża. Zagruntowana powierzchnia musi być utwardzona i nie lepka i nie może dać się odkleić poprzez drapanie nożem lub śrubokrętem.