Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Żywica RE 55

Silikal® Żywica RE 55

Żywica SILIKAL® RE 55 jest wysoce lepką, transparentną, nie zawierającą rozpuszczalników 2-składnikową żywicą reaktywną na bazie EP, która służy przeważnie jako grunt blokujący lub izolujący dla modyfikowanych dodatkami sztucznymi podłoży cementowych. Żywicę SILIKAL® RE 55 należy koniecznie zastosować jako pierwsze, wstępne zagruntowanie na tych podłożach, jeżeli następna warstwa ma być położona na bazie żywic metakrylanu. Inaczej niż w przypadku normalnego zagruntowania z żywic metakrylanu przy żywicach SILIKAL® RE 55 nie mają zastosowania żadne zaburzenia w utwardzaniu, do których dochodzi wskutek domieszek zawiesinowych/ emulsyjnych lub innych dodatków do betonu, np. warstw EP/PU z emulsją wodną. Dalsze zanieczyszczenia zaburzające, takie jak ślady z gumy, dodatki sadzy w podłożu, pozostałości wykładzin lub kleju do płytek, jak i hamujące utwardzacze z żywic epoksydowych starych powłok mogą zostać skutecznie zagruntowane warstwą izolacyjną z żywicy SILIKAL® RE 55 bez ryzyka występowania zaburzeń w utwardzaniu powłoki metakrylanowej.

Zastosowanie

Aby uzyskać odpowiednią przyczepność do następnych warstw żywica, SILIKAL® RE 55 przed utwardzeniem musi zostać obficie posypana piaskiem kwarcowym 0,7-1,2 mm. Po całkowitym utwardzeniu nadmiar piasku kwarcowego należy zmieść, ew. odkurzyć i można nakładać następną warstwę. Rzadkopłynne receptury powłok mogą być nakładane bezpośrednio. Systemy zapraw o wyższej lepkości wymagają natomiast jeszcze raz pośredniego gruntu metakrylanowego z żywicy SILIKAL® R 51, R 52 lub RU 727, aby zasklepić ewentualnie tworzące się pory w posypce, tak aby nie powstawały pęcherzyki lub aby nie dochodziło do częściowego odklejania się.

Wskazówki w zakresie obróbki

Żywica SILIKAL® RE 55 dostarczana jest w dwóch opakowaniach (żywica w hoboku 20 kg i utwardzacz w wiadrze 10 kg). Do obróbki miesza się obydwa komponenty we wskazanych proporcjach 100 : 50 przez ok. 2 – 3 minut przy pomocy mieszalnika.

Podłoże musi być przygotowane zgodnie z zasadami techniki, tzn. suche, nie zawierające oleju i kurzu, wykazywać wystarczającą, odpowiednią do wykorzystania nośność i wytrzymałość własną, jak również nie może zawierać „mleczka” cementowego (śrutowanie, frezowanie itp.)

Przy obróbce wymieszana warstwa podkładowa jest wylewana na podłoże i wstępnie z grubsza rozprowadzana za pomocą zgarniaka gumowego. Następnie przy pomocy dostępnych w handlu wałków perlonowych pod delikatnym naciskiem, warstwa podkładowa jest wałkowana, aż wszystkie pory w podłożu zostaną zasklepione i natychmiast przed utwardzeniem jest posypywana piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7 - 1,2 mm. Ewentualnie w przypadku chłonnych powierzchni, przed posypaniem piaskiem jeszcze raz zagruntować sposobem mokre na mokre. Czas obróbki zależny jest od temperatury i wynosi ogólnie około 20 minut (+20°C), utwardzanie odpowiednio do tego 6 – 8 godzin (+20°C). Dalsza obróbka może być prowadzona wyłącznie na całkowicie utwardzonej warstwie żywicy SILIKAL® RE 55. W żadnym razie nie można stosować rozpuszczalników w celu rozcieńczania lub regulacji lepkości. Do czyszczenia narzędzi należy stosować odpowiednie rozpuszczalniki, np. środek do czyszczenia Silikal.

Żywica SILIKAL® RE 55 została przetestowana w wystarczającym zakresie przez firmę Silikal i dopuszczona o stosowania, a chwili obecnej znajduje się na etapie wprowadzania. Nie zwalnia to jednak użytkownika z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego zastosowania pod kątem przydatności, w szczególności w połączeniu z innymi produktami lub systemami.